Digor eo ar stal abaoe Meurzh betek Sadorn, 10h30-12h30 ha 16h00-18h30.